Преюдициално запитване от Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Белгия), постъпило на 24 юли 2020 г. — PR/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Дело C-335/20)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Страни в главното производство

Жалбоподател: PR

Ответник: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Преюдициални въпроси

Представлява ли вече изпълнение на мярката за извеждане по смисъла на Регламент „Дъблин III1 “ решението на държавен административен орган за изменение на задължителното място за регистриране на търсещо убежище лице в приемен център, чиято основна задача е да улесни прехвърлянето му в държавата, компетентна да разгледа молбата му за международна закрила, и което се приема за подготвителна мярка за действителното прехвърляне, при положение че срещу тази мярка за извеждане лицето е подало жалба за отмяна и молба за спиране на изпълнението пред национален съд?

При утвърдителен отговор, представлява ли средство за ефективна правна защита по смисъла на член 27 от Регламент „Дъблин III“ единственото средство за правна защита със суспензивен ефект, а именно молбата за спиране на изпълнението по реда на изключителното спешно производство, предвидено в член 39/82, параграф 4 от Закона от 15 декември 1980 г. за влизането в страната, пребиваването, установяването и извеждането от страната на чужденци, в полза на търсещо убежище лице, приканено да представи молбата си за международна закрила за разглеждане в друга държава членка, и свързано с незабавно изпълнение на мярка за извеждане или връщане?

____________

1 Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г., стр. 31).