Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal du travail du Brabant wallon, oddělení ve Wavre (Belgie) dne 24. července 2020 – PR v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Věc C-335/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal du travail du Brabant wallon, oddělení ve Wavre

Účastníci původního řízení

Žalobce: PR

Žalovaná: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Předběžné otázky

Představuje rozhodnutí o změně povinného místa registrace žadatele o azyl v přijímacím středisku, jehož hlavním úkolem je usnadnění přemístění [tohoto žadatele] do státu příslušného k posouzení jeho žádosti o ochranu, vydané správním orgánem státu a vykládané jako přípravné opatření ke skutečnému přemístění, přičemž žadatel podal u vnitrostátního soudu žalobu na zrušení rozhodnutí o vyhoštění a návrh na odklad výkonu tohoto rozhodnutí, výkon uvedeného rozhodnutí o vyhoštění ve smyslu nařízení Dublin III1 ?

V případě kladné odpovědi, představuje jediný opravný prostředek s odkladným účinkem, tj. návrh na odklad výkonu ve zvlášť naléhavém řízení stanovený v čl. 39/82 odst. 4 zákona ze dne 15. prosince 1980 o vstupu na území, pobytu, usazování a vyhošťování cizinců, jejž má k dispozici žadatel o azyl, který byl vyzván k tomu, aby svou žádost o mezinárodní ochranu nechal posoudit v jiném členském státě, na něhož se vztahuje rozhodnutí o vyhoštění nebo navrácení, které může být bezprostředně vykonáno, účinný opravný prostředek ve smyslu článku 27 nařízení Dublin III?

____________

1 Nařízení Evropského parlament a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. 2013, L 180, s. 31)