Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgien) den 24. juli 2020 – PR mod Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(Sag C-335/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Parter i hovedsagen

Sagsøger: PR

Sagsøgt: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Præjudicielle spørgsmål

Udgør en afgørelse om ændring af det obligatoriske registreringssted for en asylansøger i et modtagelsescenter, hvis hovedopgave er at lette overførslen af den pågældende til den stat, der er kompetent til at behandle hans ansøgning om beskyttelse, som er truffet af en statslig administrativ myndighed, og som fortolkes som en forberedende foranstaltning til den faktiske overførsel, når den pågældende har anlagt et søgsmål med påstand om annullation og udsættelse mod denne udsendelsesforanstaltning ved en national domstol, allerede gennemførelsen af denne udsendelsesforanstaltning som omhandlet i Dublin III-forordningen 1 ?

I bekræftende fald: udgør det eneste retsmiddel, der har opsættende virkning, nemlig et søgsmål med påstand om udsættelse i særlige hastetilfælde som fastsat i artikel 39/82, stk. 4, i loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (lov af 15.12.1980 om udlændinges indrejse, ophold, etablering og udvisning), til fordel for en asylansøger, der er blevet opfordret til at lade sin ansøgning om international beskyttelse behandle i en anden medlemsstat, og som er knyttet til den nært forestående fuldbyrdelse af en udsendelses- eller refoulementforanstaltning, et effektivt retsmiddel i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i den såkaldte Dublin III-forordnings artikel 27?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26.6.2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT 2013, L 180, s. 31).