Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Βέλγιο) στις 24 Ιουλίου 2020 – PR κατά Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(Υπόθεση C-335/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγων: PR

Καθής: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Προδικαστικά ερωτήματα

1)    Συνιστά εκτέλεση μέτρου απομακρύνσεως κατά την έννοια του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ 1 η απόφαση περί μεταβολής του τόπου υποχρεωτικής εγγραφής αιτούντος άσυλο σε κέντρο υποδοχής έχοντος ως κύρια αποστολή τη διευκόλυνση της μεταφοράς του αιτούντος στο κράτος που είναι αρμόδιο για την εξέταση της αιτήσεως προστασίας, η οποία απόφαση λαμβάνεται από κρατική διοικητική αρχή και ερμηνεύεται ως μέτρο προπαρασκευαστικό της πραγματικής μεταφοράς, όταν ο αιτών έχει ασκήσει προσφυγή ακυρώσεως και αίτηση αναστολής κατά του εν λόγω μέτρου απομακρύνσεως ενώπιον εθνικού δικαστηρίου;

2)    Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, συνιστά πραγματική προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 27 του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ η προσφυγή με ανασταλτικό αποτέλεσμα, ήτοι η προσφυγή με αίτημα αναστολής κατεπείγοντος χαρακτήρα που προβλέπεται από το άρθρο 39/82§4 του νόμου της 15/12/1980 σχετικά με την είσοδο στην επικράτεια, τη διαμονή, την εγκατάσταση και την απομάκρυνση των αλλοδαπών, η οποία ασκείται από τον αιτούντα άσυλο ο οποίος καλείται να υποβάλει την αίτησή του περί παροχής διεθνούς προστασίας σε άλλο κράτος μέλος και η οποία συνδέεται με την επικείμενη εκτέλεση μέτρου απομακρύνσεως ή επαναπροωθήσεως;

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ 2013, L 180, σ. 31).