Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgia) 24. juulil 2020 – PR versus Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(kohtuasi C-335/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: PR

Vastustaja: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas otsus muuta kohta, kuhu varjupaigataotleja on kohustuslikus korras sisse registreeritud, nii, et see saab olema majutuskeskuses, mille põhiülesanne on hõlbustada varjupaigataotleja üleandmist riigile, mis on pädev vaatama läbi tema rahvusvahelise kaitse taotlust, mis on otsus, mille on teinud riigi haldusasutus ja mida tõlgendatakse nii, et see on tegelikku üleandmist ettevalmistav meede, samas kui varjupaigataotleja on esitanud selle väljasaatmismeetme peale tühistamiskaebuse ja täitmise peatamise taotluse liikmesriigi kohtule, kujutab endast juba selle väljasaatmismeetme täitmist Dublini III määruse1 tähenduses?

2.    Kas jaatava vastuse korral kujutab ainuüksi peatava toimega õiguskaitsevahend, nimelt 15. detsembri 1980. aasta seaduse välismaalaste riigi territooriumile sisenemise, seal viibimise, sinna elama asumise ja väljasaatmise kohta artikli 39/82 lõikes 4 ette nähtud eriti kiireloomuline täitmise peatamise taotlus, mis on niisuguse varjupaigataotleja käsutuses, kellel palutakse lasta oma rahvusvahelise kaitse taotlus läbi vaadata teises liikmesriigis, ja mis on seotud välja- või tagasisaatmismeetme kohe saabuva täitmisega, endast tõhusat õiguskaitsevahendit Dublini III määruse artikli 27 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).