Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgia) on esittänyt 24.7.2020 – PR v. Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(asia C-335/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Pääasian asianosaiset

Kantaja: PR

Vastaaja: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Ennakkoratkaisukysymykset

Merkitseekö se, että valtion hallintoviranomainen tekee päätöksen, joka tulkitaan siirron saamista päätökseen koskevaksi valmistelutoimeksi ja jolla turvapaikanhakijan pakolliseksi rekisteröitymispaikaksi muutetaan vastaanottokeskus, jonka päätehtävänä on edistää hänen siirtoaan [alkup. s. 18] valtioon, joka on toimivaltainen tutkimaan hänen suojelua koskevan hakemuksensa, vaikka hän on nostanut tämän maastapoistamisen kumoamista ja täytäntöönpanon lykkäämistä koskevan kanteen kansallisessa tuomioistuimessa, jo tämän maastapoistamisen täytäntöönpanoa Dublin III -asetuksessa1 tarkoitetulla tavalla?

Mikäli tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, onko ainoa oikeussuojakeino, jolla on täytäntöönpanoa lykkäävä vaikutus, eli ulkomaalaisten maahantulosta, oleskelusta, sijoittautumisesta ja maasta poistamisesta 15.12.1980 annetun lain 39/82 §:n 4 momentissa säädetty erittäin kiireellistä täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva kanne, josta on säädetty sellaisen turvapaikanhakijan eduksi, jota on kehotettu pyytämään kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksensa käsittelyä toisessa jäsenvaltiossa, ja joka liittyy maasta poistamista tai käännyttämistä koskevan toimenpiteen välittömään täytäntöön, ns. Dublin III -asetuksen 27 artiklassa tarkoitettu tehokas oikeussuojakeino?

____________

1 Kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013 (EUVL 2013, L 180, s. 31).