Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 24. júla 2020 Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre – PR/Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(vec C-335/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: PR

Žalovaná: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Prejudiciálne otázky

Predstavuje už rozhodnutie o zmene miesta povinnej registrácie žiadateľa o azyl v záchytnom stredisku, ktorého hlavným cieľom je uľahčenie jeho odovzdania do štátu, ktorý má právomoc na preskúmanie jeho žiadosti o ochranu, prijaté štátnym správnym orgánom a vykladané ako prípravné opatrenie na skutočné odovzdanie, pričom tento žiadateľ o azyl podal na vnútroštátnom súde žalobu o neplatnosť a o odklad výkonu príkazu na odsun, výkon tohto príkazu na odsun v zmysle nariadenia Dublin III1 ?

Ak áno, predstavuje jediný opravný prostriedok s odkladným účinkom, konkrétne žaloba o mimoriadne naliehavý odklad výkonu, ktorú môže podľa článku 39/82 ods. 4 loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (zákon z 15. decembra 1980 o vstupe cudzincov na územie, ich pobyte, usadení a odsune) podať žiadateľ o azyl, ktorého žiadosť o medzinárodnú pomoc má byť preskúmaná v inom členskom štáte, pričom táto žaloba súvisí s bezprostredným vykonaním príkazu na odsun alebo na vyhostenie, účinný opravný prostriedok v zmysle článku 27 nariadenia Dublin III?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ, L 180, s. 31)