Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgija) 24. julija 2020 – PR/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Zadeva C-335/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: PR

Tožena stranka: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali odločba o spremembi obveznega mesta registracije prosilca za azil v sprejemnem centru, katere glavni namen je olajšati njegovo predajo v državo, pristojno za obravnavanje njegove prošnje za zaščito, ki jo je sprejel državni upravni organ in ki se razlaga kot pripravljalni ukrep za dejansko predajo, pri čemer je prosilec pri nacionalnem sodišču vložil tožbo, s katero predlaga odpravo in odložitev izvršitve tega odstranitvenega naloga, že pomeni izvršitev navedenega odstranitvenega naloga v smislu Uredbe Dublin III1 ?

Če je odgovor pritrdilen, ali edino pravno sredstvo z odložilnim učinkom, in sicer predlog za odložitev izvršitve po izredno nujnem postopku, ki ga v skladu s členom 39/82(4) zakona z dne 15. decembra 1980 o vstopu na ozemlje, prebivanju, nastanitvi in odstranitvi tujcev lahko vloži prosilec za azil, povabljen, naj prošnjo za mednarodno zaščito vloži v drugi državi članici, in ki je povezan s takojšnjo izvršitvijo odstranitvenega naloga ali zavrnitve vstopa, pomeni učinkovito pravno sredstvo v smislu člena 27 Uredbe Dublin III?

____________

1 Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL 2013, L 180, str. 31).