Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre (Belgien) den 24 juli 2020 – PR mot Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

(Mål C-335/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal du travail du Brabant wallon, division Wavre

Parter i det nationella målet

Sökande: PR

Motpart: Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

Tolkningsfrågor

”Innebär den omständigheten att en statlig administrativ myndighet har antagit ett beslut om att flytta en asylsökandes obligatoriska registreringsort till ett mottagningscentrum, vars huvudsakliga uppgift består i att underlätta överföringen av asylsökanden till den medlemsstat som är behörig att pröva dennes ansökan om internationellt skydd, vilket har tolkats som en förberedande åtgärd inför den faktiska överföringen, trots att vederbörande har väckt talan om ogiltigförklaring och ansökt om uppskov med verkställigheten av denna avlägsnandeåtgärd vid en nationell domstol, att avlägsnandeåtgärden redan har verkställts i den mening som avses i Dublin III-förordningen1 ?

För det fall att den frågan ska besvaras jakande: utgör det enda rättsmedel i nationell rätt – till förmån för en asylsökande som anmodats att låta sin ansökan om internationellt skydd prövas i en annan medlemsstat – som har suspensiv verkan, nämligen en ansökan om synnerligen brådskande uppskov med verkställigheten enligt artikel 39/82.4 i lag av den 15 december 1980 om utlänningars inresa, vistelse, etablering och utvisning, inför en omedelbart förestående avlägsnande- eller avvisningsåtgärd, ett effektivt rättsmedel i den mening som avses i artikel 27 i Dublin III-förordningen?”

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 2013, s.31).