Жалба, подадена на 30 юли 2020 г. от Liviu Dragnea срещу определението, постановено от Общия съд (първи състав) на 12 май 2020 г. по дело T-738/18, Dragnea/Комисия

(Дело C-351/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Liviu Dragnea (представители: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avocats)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени изцяло обжалваното определение на Общия съд;

да отмени Решение OCM(2018)20575 на Комисията, изпратено на процесуалния представител на жалбоподателя с писмо от 1 октомври 2018 г.;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

Първо основание: нарушение на член 9, параграфи 1, 2 и 4 от Регламента за OLAF1 и нарушение на правото на защита на жалбоподателя при разследванията, включително правото на изслушване и зачитането на презумпцията за невиновност.

Второ основание: нарушение на принципа на добра администрация във връзка с разследванията, както и отказ да се започне разследване относно провеждането на разследването от OLAF.

Трето основание: нарушение на правото на достъп до документи във връзка с разследването на OLAF.

____________

1 Регламент (ЕС, Евратом ) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OВ L 248, 2013 г., стр. 1).