Kasační opravný prostředek podaný dne 30. července 2020 Liviu Dragnea proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 12. května 2020 ve věci T-738/18, Dragnea v. Komise

(Věc C-351/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Liviu Dragnea (zástupci: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadené usnesení Tribunálu v plném rozsahu;

zrušil rozhodnutí Komise (OCM (2018) 20575) zaslané právnímu zástupci navrhovatele dopisem ze dne 1. října 2018;

uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku se navrhovatel dovolává tří důvodů.

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení čl. 9 odst. 1, 2 a 4 nařízení OLAF1 a z porušení práv na obhajobu navrhovatele při vyšetřování, včetně práva být vyslechnut a respektování presumpce neviny.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení zásady řádné správy ve vztahu k vyšetřování, jakož i z odmítnutí zahájit šetření týkající se provádění vyšetřování ze strany OLAF.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení práva na přístup k dokumentům týkajícím se vyšetřování ze strany OLAF.

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. 2013, L 248, s. 1).