Αναίρεση που άσκησε στις 30 Ιουλίου 2020 ο Liviu Dragnea κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) στις 12 Μαΐου 2020 στην υπόθεση T-738/18, Dragnea κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-351/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Liviu Dragnea (εκπρόσωποι: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avocats)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου στο σύνολό της⸱

να ακυρώσει την απόφαση της Επιτροπής (OCM(2018)20575) η οποία εστάλη στον νόμιμο εκπρόσωπό του με επιστολή της 1ης Οκτωβρίου 2018⸱

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αιτήσεώς του αναιρέσεως, ο αναιρεσείων προβάλλει τρεις λόγους αναιρέσεως.

Με τον πρώτο λόγο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 9, παράγραφος 1, 9, παράγραφος 2, και 9, παράγραφος 4, του κανονισμού OLAF1 και προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας του αναιρεσείοντος στο πλαίσιο των ερευνών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ακροάσεως και του σεβασμού του τεκμηρίου αθωότητας.

Με τον δεύτερο λόγο προβάλλεται παραβίαση της αρχής της χρηστής διοικήσεως όσον αφορά τις έρευνες καθώς και άρνηση κινήσεως διαδικασίας έρευνας σχετικά με τη διεξαγωγή της έρευνας της OLAF.

Με τον τρίτο λόγο προβάλλεται προσβολή του δικαιώματος προσβάσεως στα έγγραφα της OLAF σχετικά με τις έρευνες.

____________

1 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου (ΕΕ 2013, L 248, σ. 1).