Liviu Dragnea 30. juulil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (esimene koda) 12. mai 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-738/18: Dragnea vs. komisjon

(kohtuasi C-351/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Liviu Dragnea (esindajad: avocats C. Toby, O. Riffaud ja B. Entringer)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada Üldkohtu määrus tervikuna;

tühistada komisjoni otsus (OCM(2018)20575), mis saadeti apellandi esindajale 1. oktoobri 2018. aasta kirjaga;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma nõuete põhjendamiseks kolm väidet.

Esimene väide, et rikutud on OLAFi määruse1 artikli 9 lõikeid 1, 2 ja 4 ning apellandi kaitseõiguseid juurdlustes, kaasa arvatud õigust olla ära kuulatud ja süütuse presumptsiooni.

Teine väide, et rikutud on hea halduse põhimõtet seoses juurdlustega ja keeldumisega algatada juurdlus OLAFi juurdluse suhtes.

Kolmas väide, et rikutud on OLAFi juurdlust puudutavate dokumentidega tutvumise õigust.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT 2013, L 248, lk 1).