Valitus, jonka Liviu Dragnea on tehnyt 30.7.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-738/18, Dragnea v. komissio, 12.5.2020 antamasta määräyksestä

(asia C-351/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Liviu Dragnea (edustajat: C. Toby, O. Riffaud ja B. Entringer, avocats)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen antaman määräyksen kokonaisuudessaan;

kumoaa komission päätöksen (OCM(2018)20575), joka lähetettiin kantajan oikeudelliselle edustajalle 1.10.2018 päivätyllä kirjeellä;

velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja esittää valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

Ensimmäisen valitusperusteen mukaan OLAFin tutkimuksista annetun asetuksen1 9 artiklan 1 kohtaa, 9 artiklan 2 kohtaa ja 9 artiklan 4 kohtaa on rikottu ja tutkimuksissa on loukattu valittajan puolustautumisoikeuksia, myös oikeutta tulla kuulluksi ja syyttömyysolettaman periaatetta.

Toisen valitusperusteen mukaan hyvän hallinnon periaatetta on loukattu tutkimusten yhteydessä sekä siten, että kieltäydyttiin aloittamasta OLAFin tutkinnan toteuttamista koskevaa tutkintaa.

Kolmannen valitusperusteen mukaan oikeutta tutustua OLAFin tutkimuksia koskeviin asiakirjoihin on loukattu.

____________

1 Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta 11.9.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013 (EUVL 2013, L 248, s. 1).