Žalba koju je 30. srpnja 2020. podnio Liviu Dragnea protiv rješenja Općeg suda (prvo vijeće) od 12. svibnja 2020. u predmetu T-738/18, Dragnea protiv Komisije

(predmet C-351/20 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Liviu Dragnea (zastupnici: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avocats)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine u cijelosti pobijano rješenje Općeg suda;

poništi Komisijinu odluku (OCM(2018)20575) poslanu žaliteljevom pravnom zastupniku dopisom od 1. listopada 2018.;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti žalbe, žalitelj ističe tri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 9. stavka 1., članka 9. stavka 2. i članka 9. stavka 4. Uredbe o OLAF-u1 i povredi žaliteljevih prava obrane u istragama, uključujući pravo na saslušanje i pretpostavku nedužnosti.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi načela dobre uprave u vezi s istragama i odbijanju pokretanja istrage o provođenju OLAF-ove istrage.

Treći žalbeni razlog, koji se temelji na povredi prava na pristup dokumentima o istragama koje provodi OLAF.

____________

1 Uredba (EU, EURATOM) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL 2013., L 248, str. 1.)