Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 30. jūlijā Liviu Dragnea iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 12. maija rīkojumu lietā T-738/18 Dragnea/Komisija

(Lieta C-351/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Liviu Dragnea (pārstāvji: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto Vispārējās tiesas rīkojumu pilnībā;

atcelt Komisijas lēmumu (OCM(2018)20575), kas nosūtīts apelācijas sūdzības iesniedzēja juridiskajam pārstāvim ar 2018. gada 1. oktobra vēstuli;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots OLAF regulas 1 9. panta 1. punkta, 9. panta 2. punkta un 9. panta 4. punkta pārkāpums un apelācijas sūdzības iesniedzēja tiesību uz aizstāvību izmeklēšanā, tostarp tiesību tikt uzklausītam un nevainīguma prezumpcijas ievērošanas pārkāpums.

Ar otro pamatu tiek apgalvots labas pārvaldības principa pārkāpums saistībā ar izmeklēšanu, kā arī atteikumu uzsākt izmeklēšanu par OLAF veiktās izmeklēšanas norisi.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots tiesību piekļūt dokumentiem saistībā ar OLAF izmeklēšanu pārkāpums.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, EURATOM) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV 2013, L 248, 1. lpp.).