Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 12 maja 2020 r. w sprawie T-738/18, Dragnea / Komisja, wniesione w dniu 30 lipca 2020 r. przez Liviu Dragnea

(Sprawa C-351/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Liviu Dragnea (przedstawiciele: adwokaci C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

Skarżący wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu w całości;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji (OCM(2018)20575) przesłanej przedstawicielowi skarżącego pismem z dnia 1 października 2018 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty..

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia OLAF1 oraz naruszenia prawa do obrony skarżącego w ramach dochodzeń, w tym prawa do bycia wysłuchanym i przestrzegania zasady domniemania niewinności.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji w odniesieniu do dochodzeń, jak również odmowy wszczęcia dochodzenia w sprawie przebiegu dochodzenia OLAF-u.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia prawa dostępu do dokumentów dotyczących dochodzeń OLAF-

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. 2013, L 248, s. 1).