Recurs introdus la 30 iulie 2020 de Liviu Dragnea împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera întâi) din 12 mai 2020 în cauza T-738/18, Dragnea/Comisia

(Cauza C-351/20 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurent: Liviu Dragnea (reprezentanți: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avocats)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile

Recurentul solicită Curții:

anularea în întregime a ordonanței atacate a Tribunalului;

anularea Deciziei OCM(2018)20575 a Comisiei, comunicată reprezentantului legal al recurentului prin scrisoarea din data de 1 octombrie 2018;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, recurentul invocă trei motive.

Primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 9 alineatele (1), (2) și (4) din Regulamentul OLAF1 și a dreptului la apărare al recurentului în cadrul investigațiilor, inclusiv a dreptului de a fi ascultat și a respectării prezumției de nevinovăție.

Al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului bunei administrări în ceea ce privește investigațiile, precum și pe refuzul de a deschide o investigație referitoare la desfășurarea investigației OLAF.

Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului de acces la documentele privind investigațiile OLAF.

____________

1     Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO 2013, L 248, p. 1).