Odvolanie podané 30. júla 2020: Liviu Dragnea proti uzneseniu Všeobecného súdu (prvá komora) z 12. mája 2020 vo veci T-738/18, Dragnea/Komisia

(vec C-351/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Liviu Dragnea (v zastúpení: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil napadnuté uznesenie Všeobecného súdu v celom rozsahu,

zrušil rozhodnutie Komisie (OCM(2018)20575) poslané právnemu zástupcovi odvolateľa listom z 1. októbra 2018,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uviedol tri odvolacie dôvody.

Prvý odvolací dôvod je založený na porušení článku 9 ods. 1, 2 a 4 nariadenia o OLAF1 a porušení práva odvolateľa na obranu počas vyšetrovania, vrátane práva na vypočutie a dodržiavanie prezumpcie neviny.

Druhý odvolací dôvod je založený na porušení zásady riadnej správy vecí verejných pri vyšetrovaní ako aj odmietnutie začať preverovanie konania OLAF pri vyšetrovaní.

Tretí odvolací dôvod je založený na porušení práva na prístup k dokumentom týkajúcich sa vyšetrovania vedeného OLAFom.

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 2013, s. 1).