Pritožba, ki jo je 30. julija 2020 vložil Liviu Dragnea zoper sklep Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 12. maja 2020 v zadevi T-738/18, Dragnea/Komisija

(Zadeva C-351/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: Liviu Dragnea (zastopniki: C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer, avocats)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlogi

Pritožnik Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijani sklep Splošnega sodišča v celoti razveljavi;

Sklep Komisije (OCM(2018)20575), ki je bil pravnemu zastopniku pritožnika poslan z dopisom z dne 1. oktobra 2018, razglasi za ničen;

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnik v utemeljitev pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev členov 9(1), 9(2) in 9(4) Uredbe OLAF1 in kršitev pravice pritožnika do obrambe v preiskavah, vključno s pravico do izjave in spoštovanjem domneve nedolžnosti.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev načela dobrega upravljanja glede preiskav in zavrnitev začetka preiskave o izvedbi preiskave OLAF.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev pravice do dostopa do dokumentov glede preiskave.

____________

1 Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL 2013, L 248, str. 1).