Överklagande ingett den 30 juli 2020 av Liviu Dragnea av det beslut som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 12 maj 2020 i mål T-738/18, Dragnea mot kommissionen

(Mål C-351/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Liviu Dragnea (ombud: advokaterna C. Toby, O. Riffaud, B. Entringer)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva det överklagade beslutet från tribunalen i dess helhet,

ogiltigförklara kommissionens beslut (OCM(2018)20575) som sändes till klagandens ombud genom skrivelse daterad den 1 oktober 2018, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden åberopar tre grunder till stöd för sitt överklagande.

Första grunden: Åsidosättande av artikel 9.1, 9.2 och 9.4 i Olaf-förordningen1 och åsidosättande av klagandens rätt till försvar under utredningen, bland annat rätten att bli hörd och iakttagande av oskuldspresumtionen.

Andra grunden: Åsidosättande av principen om god förvaltning i samband med utredningen och i samband med beslutet att inte inleda en utredning avseende genomförandet av Olafs utredning.

Tredje grunden: Åsidosättande av rätten att få tillgång till handlingar rörande Olafs utredning.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 2013, s. 1).