2020 m. rugpjūčio 4 d. Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA ir Cassandra Holding Company SIA pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. gegužės 14 d. Bendrojo Teismo (dešimtoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-282/18 Bernis ir kt. / BPV

(Byla C-364/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantai: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA, atstovaujami advokato O.H. Behrends

Kitos proceso šalys: Bendra pertvarkymo valdyba (BPV), Europos Centrinis Bankas (ECB)

Apeliantų reikalavimai

Apeliantai Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti Bendrojo Teismo nutartį;

pripažinti ieškinį dėl panaikinimo priimtinu;

grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą dėl ieškinio dėl panaikinimo;

priteisti iš ECB apeliantų išlaidas ir bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami apeliacinį skundą apeliantai remiasi toliau nurodomais pagrindais.

Pirmasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą remdamasis tuo, kad Reglamente Nr. 806/20141 nėra nuostatų, kurios šios bylos aplinkybėmis leistų vykdyti kredito institucijos likvidavimo procedūrą. Jie teigia, kad šis aspektas yra susijęs su ginčijamų 2018 m. vasario 23 d. BPV sprendimų teisėtumu, t. y. su esme, o priimtinumas susijęs tik su tuo, kaip iš tikrųjų elgėsi BPV (o ne kaip turėjo elgtis).

Antrasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą manydamas, kad tai, jog Liuksemburgo teismas atmetė Liuksemburgo NRI prašymą dėl ABLV Luxembourg veiklos nutraukimo ir likvidavimo, yra argumentas, pagrindžiantis jo išvadą dėl nepriimtinumo. Tai, kad nacionalinis teismas atmetė Europos institucijos sprendimą, nepadaro to sprendimo neegzistuojančiu ir nepašalina poreikio, kad jį panaikintų Europos teismai.

Trečiasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad savanoriškas ABLV Bank likvidavimo pobūdis pagal Latvijos teisę turi reikšmės, jei, kaip teigia Bendrasis Teismas, likviduoti banką nurodyta BPV sprendimais.

Ketvirtasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, manydamas, kad pakankamai tiesioginis teisinis veikimas yra negalimas, nes įgyvendinant ginčijamus sprendimus reikia taikyti nacionalinę teisę. Nacionalinės teisės taikymas juos įgyvendinant neturi reikšmės, nes akto teisinį veikimą reglamentuoja Europos Sąjungos teisė.

Penktasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą manydamas, kad nuo jurisdikcijos priklausantis akto įgyvendinimo pobūdis turi reikšmės remiantis SESV 263 straipsniu.

Šeštasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą manydamas, kad bet kokia nacionalinių valdžios institucijų įgyvendinimo diskrecija panaikina tiesioginį teisinį veikimą.

Septintasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas rėmėsi neteisingu jurisprudencijoje išplėtotos sąvokos „tarpinės normos“ supratimu.

Aštuntasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė neteisingas išvadas remdamasi pačia ginčijamų aktų forma.

Devintasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes netaikė SESV 263 straipsnio atsižvelgdamas į Reglamente Nr. 806/2014 pateiktas specialias taisykles dėl galimybės peržiūrėti BPV aktus.

Dešimtasis pagrindas susijęs su tuo, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nes neatsižvelgė į apeliantų teises pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį ir sukūrė spragą teisinėje gynyboje.

Vienuoliktasis pagrindas, pateikiamas atsargumo sumetimais, susijęs su tuo, kad skundžiama nutartis būtų grindžiama akivaizdžiu ginčijamų aktų iškraipymu, jei ji būtų aiškinama taip, kad esą ginčijamuose aktuose nenurodoma likviduoti ABLV Latvia ir ABLV Luxembourg. Šis pagrindas pateikiamas tik atsargumo sumetimais. Apeliantai netiki, kad būtų koks pagrindas taip aiškinti skundžiamą nutartį.

Dvyliktasis pagrindas susijęs su tuo, kad skundžiama nutartis grindžiama neteisingu reikšmingos jurisprudencijos, įskaitant Teisingumo Teismo sprendimus Trasta Komercbanka ir kt. / ECB (C-663/17) ir Deutsche Post ir Vokietija / Komisija (C-463/10), aiškinimu.

Tryliktasis pagrindas susijęs su tuo, kad skundžiama nutartis yra nepakankamai motyvuota.

____________

1 2014 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 806/2014, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru pertvarkymo fondu, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 (OL L 225, 2014, p. 1; klaidų ištaisymas OL L 101, 2015 4 18, p. 62).