Överklagande ingett den 31 juli 2020 av Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 13 maj 2020 i mål T-195/18, Talanton AE mot Europeiska kommissionen

(Mål C-359/20 P)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Talanton Anonymi Emporiki – Symvouleftiki – Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon (ombud: K. Damis och M. Angelopoulos, dikigoroi)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara tribunalens dom av den 13 maj 2020 i målet T 195/18, Talanton AE - Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon/Commission, i dess helhet,

bifalla talan av den 16 mars 2018 som klaganden väckt i första instans,

avvisa den svarsinlaga som ingavs av kommissionen i första instans, och

förplikta kommissionen att ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

1) Felaktig rättstillämpning – Felaktig tillämpning av principen om tro och heder vid fullgörande av avtalsförpliktelser och åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen enligt vilken Europeiska unionens institutioner är skyldiga att utöva sina befogenheter inom rimlig tid.

– Med den första grundens första del gör klaganden gällande att tribunalen felbedömt räckvidden för principen om prövning av talan inom rimlig tid och underlåtit att beakta samtliga relevant omständigheter i målet.

– Med den första grundens andra del gör klaganden gällande att såväl förfarandets tidsåtgång som kommissionens ställningstaganden under hela den tid förfarandet pågick hade gett upphov till berättigade förväntningar för klaganden att inga finansiella korrigeringar skulle tillämpas avseende klaganden.

2) Felaktig rättstillämpning – Felaktig tillämpning av principen om tro och heder genom att tribunalen godtog kommissionen åsidosättande av bestämmelserna om underleverantörer vid genomförandet av sin kontroll.

– Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den inte tillämpade artikel 1134 i den belgiska civillagen korrekt, på det sätt den belgiska Cour de cassation har tillämpat denna artikel.

____________