Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 31 Ιουλίου 2020 – Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδοθέν εις βάρος Lˑ Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Openbaar Ministerie

(Υπόθεση C-354/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Rechtbank Amsterdam

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εκδοθέν εις βάρος: L

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Openbaar Ministerie

Προδικαστικά ερωτήματα

Αντιβαίνει στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ 1 , στο άρθρο 19, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, ΣΕΕ ή/και στο άρθρο 47, παράγραφος 2, του Χάρτη, η εκτέλεση ΕΕΣ από μέρους της δικαστικής αρχής εκτελέσεως, ενώ οι διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους εκδόσεως του εντάλματος έχουν τροποποιηθεί σε τέτοιο βαθμό, μετά την έκδοση του εν λόγω ΕΕΣ, ώστε το εκδόν εθνικό δικαστήριο δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής ένδικης προστασίας ή αποτελεσματικής έννομης προστασίας, διότι οι διατάξεις αυτές δεν εγγυώνται πλέον την ανεξαρτησία του;

Αντιβαίνει στην απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ και στο άρθρο 47, παράγραφος 2, του Χάρτη η εκτέλεση ΕΕΣ από μέρους της δικαστικής αρχής εκτελέσεως, ενώ η τελευταία έχει διαπιστώσει ότι στο κράτος μέλος εκδόσεως του εντάλματος για κάθε ύποπτο –άρα και για τον εκζητούμενο–, για λόγους που δεν οφείλονται στα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τις διαδικασίες στις οποίες θα υποβληθεί το εκζητούμενο πρόσωπο ούτε και στην προσωπική κατάσταση του τελευταίου ή στη φύση του αδικήματος για το οποίο διώκεται ή στο πραγματικό πλαίσιο που αποτέλεσε τη βάση για την έκδοση του ΕΕΣ, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος προσβολής του θεμελιώδους δικαιώματός του σε ανεξάρτητο δικαστήριο, ο οποίος όμως οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω συστημικών και γενικευμένων πλημμελειών τα δικαστήρια του κράτους μέλους εκδόσεως του εντάλματος δεν είναι πλέον ανεξάρτητα;

Αντιβαίνει στην απόφαση πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ και στο άρθρο 47, παράγραφος 2, του Χάρτη η εκτέλεση του ΕΕΣ από μέρους της δικαστικής αρχής εκτελέσεως, ενώ η τελευταία έχει διαπιστώσει ότι

στο κράτος μέλος εκδόσεως του εντάλματος κάθε ύποπτος διατρέχει πραγματικό κίνδυνο προσβολής του θεμελιώδους δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη, που οφείλεται σε συστημικές και γενικευμένες πλημμέλειες σχετικές με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης του εν λόγω κράτους μέλους,

για τον λόγο αυτόν οι ως άνω συστημικές και γενικευμένες πλημμέλειες δεν είναι απλώς ικανές να επηρεάσουν τα δικαστήρια του εν λόγω κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τις διαδικασίες στις οποίες θα υποβληθεί το εκζητούμενο πρόσωπο, αλλά όντως τα επηρεάζουν στην πράξη, και

για τον λόγο αυτόν συντρέχουν σοβαροί και αποδεδειγμένοι λόγοι για να θεωρηθεί ότι το εκζητούμενο πρόσωπο θα διατρέξει πραγματικό κίνδυνο προσβολής του θεμελιώδους δικαιώματός του σε ανεξάρτητο δικαστήριο και, κατά συνέπεια, της ουσίας του θεμελιώδους δικαιώματός του σε δίκαιη δίκη,

έστω και αν το εκζητούμενο πρόσωπο, ανεξαρτήτως των ως άνω συστημικών και γενικευμένων πλημμελειών, δεν εκφράζει συγκεκριμένους προβληματισμούς επ’ αυτών, η δε προσωπική του κατάσταση, η φύση του αδικήματος για το οποίο διώκεται, καθώς και το πραγματικό πλαίσιο που αποτέλεσε τη βάση του ΕΕΣ, ανεξαρτήτως της ύπαρξης των εν λόγω συστημικών και γενικευμένων πλημμελειών, δεν προξενούν ανησυχίες ότι η εκτελεστική ή/και η νομοθετική εξουσία ασκούν συγκεκριμένες πιέσεις όσον αφορά την έκβαση της επίδικης ποινικής διαδικασίας ή ότι θα την επηρεάσουν;

____________

1     Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών – Δηλώσεις τις οποίες έκαναν ορισμένα κράτη μέλη με την ευκαιρία της έκδοσης της απόφασης-πλαισίου (EE 2002, L 190, σ. 1).