Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank Amsterdam (Madalmaad) 31. juulil 2020 – Euroopa vahistamismäärus, mis on tehtud järgmise isiku suhtes: L: Teine menetlusosaline: Openbaar Ministerie

(kohtuasi C-354/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank Amsterdam

Põhikohtuasja pooled

Euroopa vahistamismäärus, mis on tehtud järgmise isiku suhtes: L

Teine menetlusosaline: Openbaar Ministerie

Eelotsuse küsimused

1.    Kas raamotsusega 2002/584/JSK,1 ELL artikli 19 lõike 1 teise lõiguga ja/või Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõiguga on vastuolus see, et vahistamismäärust täitev õigusasutus täidab kohtu tehtud Euroopa vahistamismäärust, kui vahistamismääruse teinud liikmesriigi õigusnorme on pärast asjaomase Euroopa vahistamismääruse tegemist muudetud selliselt, et kohus ei vasta enam tõhusa kohtuliku kaitse või tõhusa õiguskaitse nõuetele, sest need sätted ei taga enam kohtu sõltumatust?

2.    Kas raamotsusega 2002/584/JSK ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõiguga on vastuolus see, et vahistamismäärust täitev õigusasutus täidab Euroopa vahistamismäärust, kui ta on tuvastanud, et vahistamismääruse teinud liikmesriigis esineb iga kahtlustatava – ja seega ka tagaotsitava – puhul, olenemata tagaotsitava suhtes algatatud menetluses pädevast kohtust selles liikmesriigis, tagaotsitava isiklikust olukorrast, selle süüteo laadist, millega seoses ta kohtu alla antakse ning Euroopa vahistamismääruse aluseks olevatest faktilistest asjaoludest, tegelik oht, et rikutakse tema põhiõigust pöörduda sõltumatusse kohtusse, mis tuleneb asjaolust, et vahistamismääruse teinud liikmesriigi kohtud ei ole süsteemsete ja üldiste puuduste tõttu enam sõltumatud?

3.    Kas raamotsusega 2002/584/JSK ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõiguga on vastuolus see, et vahistamismäärust täitev õigusasutus täidab Euroopa vahistamismäärust, kui ta on tuvastanud, et

vahistamismääruse teinud liikmesriigis esineb iga kahtlustatava puhul tegelik oht, et rikutakse tema põhiõigust õiglasele kohtulikule arutamisele, mis on seotud süsteemsete ja üldiste puudustega selle liikmesriigi kohtute sõltumatuse osas,

seetõttu ei ole pelgalt tõenäoline, et kõnealused süsteemsed ja üldised puudused võivad tagaotsitava suhtes algatatud menetluses pädevat kohut selles liikmesriigis mõjutada, vaid need puudused mõjutavad kohut ka tegelikult, ja

seetõttu esinevad tõsised ja faktiliste asjaoludega tõendatud põhjused eeldamaks, et tagaotsitavat ähvardab tegelik oht, et rikutakse tema põhiõigust pöörduda sõltumatusse kohtusse ning sellest tulenevalt tema põhiõiguse õiglasele kohtulikule arutamisele olemust,

isegi juhul, kui olenemata asjaomastest süsteemsetest ja üldistest puudustest ei ole tagaotsitav väljendanud konkreetseid kahtlusi ning tema isiklik olukord, selle süüteo laad, millega seoses ta kohtu alla antakse, ning Euroopa vahistamismääruse aluseks olevad faktilised asjaolud ei anna kõnealustest süsteemsetest ja üldistest puudustest olenemata alust karta, et täitevvõim ja/või seadusandlik võim avaldavad kõnealuses kriminaalmenetluses konkreetselt survet või seda mõjutavad?

____________

1     Nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsus 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta (EÜT 2002, L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/6, lk 34).