2020 m. liepos 31 d. Rechtbank Amsterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Europäischer Haftbefehl / L; kita proceso šalis: Openbaar Ministerie

(Byla C-354/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Amsterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Europos arešto orderis, išduotas dėl: L

Kita proceso šalis: Openbaar Ministerie

Prejudiciniai klausimai

Ar, vadovaujantis Pagrindų sprendimu 2002/584/TVR1 , ESS 19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa ir (arba) Chartijos 47 straipsnio antra pastraipa, vykdančiajai teisminei institucijai draudžiama vykdyti teismo išduotą EAO, jei išdavusios valstybės narės teisės aktai po šio EAO išdavimo buvo pakeisti taip, kad teismas nebeatitinka veiksmingos teisminės gynybos arba veiksmingos teisinės apsaugos užtikrinimo reikalavimų, nes šiais teisės aktais nebegarantuojamas jo nepriklausomumas?

Ar, vadovaujantis Pagrindų sprendimu 2002/584/TVR ir Chartijos 47 straipsnio antra pastraipa, vykdančiajai teisminei institucijai draudžiama vykdyti EAO, jeigu ji konstatuoja, kad jį išdavusioje valstybėje narėje kiekvienam įtariamajam, taigi ir prašomam perduoti asmeniui, nepriklausomai nuo šios valstybės narės teismų, įgaliotų nagrinėti bylas prieš prašomą perduoti asmenį, jo asmeninės situacijos, baudžiamosios veikos, už kurią jis persekiojamas, pobūdžio ir faktinių aplinkybių, kuriomis remiantis išduotas šis EAO, kyla realus jo pagrindinės teisės į tai, kad jo bylą išnagrinėtų nepriklausomas teismas, pažeidimo pavojus, susijęs su tuo, kad EAO išdavusios valstybės narės teismai dėl sisteminių ir bendrų trūkumų nebėra nepriklausomi?

Ar, vadovaujantis Pagrindų sprendimu 2002/584/TVR ir Chartijos 47 straipsnio antra pastraipa, vykdančiajai teisminei institucijai draudžiama vykdyti EAO, jeigu ji nustatė, kad:

išduodančiojoje valstybėje narėje įtariamajam kyla realus jo pagrindinės teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo pavojus, susijęs su sisteminiais ir bendrais šios valstybės narės teisminių institucijų nepriklausomumo trūkumais,

šie sisteminiai ir bendri trūkumai dėl to ne tik gali turėti, bet ir iš tikrųjų turi įtakos bylą prieš prašomą išduoti asmenį įgaliotiems nagrinėti šios valstybės narės teismams, ir

dėl to yra rimtų ir faktais pagrįstų priežasčių manyti, kad prašomam perduoti asmeniui kils realus pavojus, kad bus pažeista jo pagrindinė teisė į tai, kad jo bylą išnagrinėtų nepriklausomas teismas, o kartu ir pagrindinė teisė į teisingą bylos nagrinėjimą,

net ir tuo atveju, jei prašomas perduoti asmuo, nepriklausomai nuo šių sisteminių ir bendrų trūkumų, neišreiškė konkretaus susirūpinimo, o asmeninė jo situacija, baudžiamosios veikos, dėl kurios jis yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, pobūdis ir faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas EAO, nepriklausomai nuo šių sisteminių ir bendrų trūkumų, nesudaro pagrindo nuogąstauti, kad vykdomosios ir (arba) įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos vykstant šios baudžiamosios bylos nagrinėjimui iš tikrųjų darys spaudimą arba kišis į šią bylą?

____________

1 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pagrindų sprendimas dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (OL L 190, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 34).