Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 31. júla 2020 Rechtbank Amsterdam (Holandsko) – Európsky zatykač proti L; ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

(vec C-354/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Amsterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Európsky zatykač proti: L

Ďalší účastník konania: Openbaar Ministerie

Prejudiciálne otázky

Bráni rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV1 , článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ a/alebo článok 47 ods. 2 Charty tomu, aby vykonávajúci súdny orgán vykonal európsky zatykač vydaný súdom, ak sa vnútroštátne právne predpisy vydávajúceho členského štátu po vydaní tohto európskeho zatykača zmenili tak, že súd už nespĺňa požiadavky účinnej súdnej ochrany, respektíve účinnej právnej ochrany, keďže tieto právne predpisy viac nezaručujú jeho nezávislosť?

Bráni rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV a článok 47 ods. 2 Charty tomu, aby vykonávajúci súdny orgán vykonal európsky zatykač, ak zistí, že vo vydávajúcom členskom štáte každej podozrivej osobe – a tým aj požadovanej osobe – bez ohľadu na súdy tohto členského štátu, ktoré sú príslušné na konanie voči požadovanej osobe, jej osobnú situáciu, povahu protiprávneho konania, z dôvodu ktorého je trestne stíhaná, a skutkové okolnosti, na základe ktorých bol európsky zatykač vydaný, existuje skutočné nebezpečenstvo porušenia jej základného práva na nezávislý súd, ktoré súvisí s tým, že súdy vydávajúceho členského štátu na základe systematických a všeobecných chýb už nie sú nezávislé?

Bráni rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV a článok 47 ods. 2 Charty tomu, aby vykonávajúci súdny orgán vykonal európsky zatykač, ak zistí, že

vo vydávajúcom členskom štáte pre každú podozrivú osobu existuje skutočné nebezpečenstvo porušenia jej základného práva na spravodlivý proces, ktoré súvisí so systematickými a všeobecnými nedostatkami súvisiacimi s nezávislosťou justície tohto členského štátu,

tieto systematické a všeobecné nedostatky sa preto súdov, ktoré sú príslušné pre konanie voči požadovanej osobe, nielen môžu týkať, ale sa aj skutočne týkajú, a

existujú preto vážne a skutočnosťami podložené dôvody pre predpoklad, že požadovaná osoba bude vystavená reálnemu riziku porušenia jej základného práva na nezávislý súd, a teda aj podstaty jej základného práva na spravodlivý proces,

aj keď požadovaná osoba bez ohľadu na tieto systematické a všeobecné nedostatky nevyjadrila žiadne konkrétne pochybnosti a jej osobná situácia, povaha protiprávneho konania, z dôvodu ktorého je trestne stíhaná, a skutkové okolnosti, na základe ktorých bol európsky zatykač vydaný, bez ohľadu na tieto systematické a všeobecné nedostatky neposkytujú dôvod na obavy, že výkonná a/alebo zákonodarná moc bude v rámci sporného trestného konania vyvíjať konkrétny nátlak alebo ho ovplyvňovať?

____________

1 Rámcové rozhodnutie Rady z 13. júna 2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi (Ú. v. ES L 190, 2002, s. 1; Mim. vyd. 19/006, s. 34).