Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Amsterdam (Nizozemska) 31. julija 2020 – Evropski nalog za prijetje zoper L; Druga stranka v postopku: Openbaar Ministerie

(Zadeva C-354/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Amsterdam

Stranki v postopku v glavni stvari

Evropski nalog za prijetje: L

Druga stranka v postopku: Openbaar Ministerie

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali Okvirni sklep 2002/584/PNZ1 , člen 19(1), drugi pododstavek, PEU in/ali člen 47, drugi odstavek, Listine nasprotujejo temu, da izvršitveni pravosodni organ predloži v izvršitev ENP, ki ga je izdalo sodišče, kadar se nacionalno pravo odreditvene države članice po izdaji ENP tako spremeni, da sodišče ne izpolnjuje več zahtev po učinkovitem sodnem varstvu/dejanskem sodnem varstvu, ker s to zakonodajo ni več zajamčena neodvisnost tega sodišča?

2. Ali Okvirni sklep 2002/584/PNZ in člen 47, drugi odstavek, Listine nasprotujeta temu, da izvršitveni pravosodni organ predloži v izvršitev ENP, če je ugotovil, da v odreditveni državi članici obstaja resnična nevarnost za kršitev temeljne pravice vsakega osumljenca – in torej tudi zahtevane osebe – do neodvisnega sodišča ne glede na to, katera sodišča te države članice so pristojna za postopke, ki bodo vodeni zoper zahtevano osebo, in ne glede na osebne razmere zahtevane osebe, naravo kaznivega dejanja, zaradi katerega je kazensko preganjana, in dejanski okvir, na katerih je utemeljen ENP, ta resnična nevarnost pa je povezana z dejstvom, da zaradi sistemskih in splošnih pomanjkljivosti sodišča odreditvene države članice niso več neodvisna?

3. Ali Okvirni sklep 2002/584/PNZ in člen 47, drugi odstavek, Listine resnično nasprotujeta temu, da izvršitveni pravosodni organ predloži v izvršitev ENP, če je ugotovil, da:

v odreditveni državi članici obstaja resnična nevarnost za kršitev temeljne pravice vsakega osumljenca do poštenega sojenja, ta nevarnost pa je povezana s sistemskimi in splošnimi pomanjkljivostmi, ki se nanašajo na neodvisnost sodne oblasti v tej državi članici,

zaradi česar te sistemske in splošne pomanjkljivosti ne le lahko imajo negativne posledice, ampak dejansko imajo negativne posledice za sodišča te države članice, ki so pristojna za postopke, ki se bodo vodili zoper zahtevano osebo, in

zato obstajajo resni in utemeljeni razlogi za prepričanje, da bo za zahtevano osebo obstajala resnična nevarnost, da bo kršena njena temeljna pravica do neodvisnega sodišča in zato bistvena vsebina njene temeljne pravice do poštenega sojenja,

čeprav zahtevana oseba ne glede na te sistemske in splošne pomanjkljivosti ni navedla posebne zaskrbljenosti in čeprav osebne razmere zahtevane osebe, narava kaznivih dejanj, zaradi katerih je kazensko preganjana, in okvir, na katerih je utemeljen ENP, ne glede na te sistemske in splošne pomanjkljivosti ne vzbujajo bojazni, da bo prišlo do konkretnih pritiskov ali vplivanja na njen kazenski postopek s strani izvršilne in/ali zakonodajne veje oblasti?

____________

1     Okvirni sklep Sveta 2002/584/PNZ o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34).