Преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Германия), постъпило на 28 юли 2020 г. — UW/Ryanair DAC

(Дело C-346/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Hamburg

Страни в главното производство

Ищец: UW

Ответник: Ryanair DAC

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 да се тълкува в смисъл, че голямото закъснение на полет може да „се дължи“ на извънредни обстоятелства и когато тези обстоятелства са настъпили през предходния ден при предходен полет на съответно предвидения самолет?

С определение на Съда от 6 август 2020 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________

1 ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.