Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 28. července 2020 – UW v. Ryanair DAC

(Věc C-346/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Hamburg

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: UW

Žalovaná: Ryanair DAC

Předběžná otázka

Je třeba čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 1 vykládat v tom smyslu, že významné zpoždění letu může „být způsobeno“ mimořádnými okolnostmi i tehdy, pokud tyto okolnosti nastaly předchozí den během dřívějšího plánovaného letu letadla?

Věc byla usnesením Soudního dvora ze dne 6. srpna 2020 vyškrtnuta z rejstříku Soudního dvora.

____________

1 Úř. věst. 2004, L 46, s. 1.