Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 28. juli 2020 – UW mod Ryanair DAC

(Sag C-346/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: UW

Sagsøgt: Ryanair DAC

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 1 fortolkes således, at en flyvnings lange forsinkelse også kan »skyldes« usædvanlige omstændigheder, når disse omstændigheder er indtruffet dagen før på en forudgående flyvning med det fly, med hvilket den førstnævnte flyvning efter planen skulle udføres?

Sagen blev med Domstolens kendelse af 6. august 2020 slettet fra Domstolens register.

____________

1     EUT 2004, L 46, s. 1.