Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 28. jūlijā iesniedza Amtsgericht Hamburg (Vācija) – UW/Ryanair DAC

(Lieta C-346/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: UW

Atbildētāja: Ryanair DAC

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka lidojuma ilgu kavēšanos ir “izraisījuši” ārkārtēji apstākļi arī tad, ja attiecīgie apstākļi ir iestājušies iepriekšējā dienā, ieplānotās lidmašīnas iepriekšējo lidojumu (turp un atpakaļ) laikā?

Ar Tiesas 2020. gada 6. augusta rīkojumu lieta tika izslēgta no Tiesas reģistra.

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.