Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 28. júla 2020 – UW/Ryanair DAC

(vec C-346/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: UW

Žalovaná: Ryanair DAC

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/911 vykladať v tom zmysle, že veľké meškanie letu môže byť „spôsobené“ aj mimoriadnymi okolnosťami, ku ktorým došlo predchádzajúci deň počas skoršieho plánovaného letu lietadla?

Rozhodnutím Súdneho dvora zo 6. augusta 2020 bola vec vymazaná z registra Súdneho dvora.

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.