Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 8. maijā iesniedza Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – NE/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Lieta C-205/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pamatlietas puses

Prasītājs: NE

Atbildētāja: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Persona, kas piedalās lietā: Finanzpolizei Team 91

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2014/67/ES 1 20. pantā paredzētā prasība par sodu samērīgumu, ko Eiropas Savienības Tiesa ir interpretējusi rīkojumos Bezirkshauptmannschaft Hartberg–Fürstenfeld (C-645/18) 2 , kā arī Bezirkshauptmannschaft Hartberg–Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 un C-494/19) 3 , ir tieši piemērojama direktīvas tiesību norma?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai, interpretējot dalībvalsts tiesības saskaņā ar Savienības tiesībām, tiek pieļauts un prasīts, lai dalībvalstu tiesas un administratīvās iestādes šajā gadījumā piemērojamās valsts krimināltiesību normas papildina ar Eiropas Savienības Tiesas rīkojumos Bezirkshauptmannschaft Hartberg–Fürstenfeld (C-645/18), kā arī Bezirkshauptmannschaft Hartberg–Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 un C-494/19) noteiktajiem samērīguma kritērijiem, ja valsts līmenī nav pieņemtas jaunas tiesību normas?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/67/ES (2014. gada 15. maijs) par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI regula”) (OV 2014, L 159, 11. lpp.).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.