Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesverwaltungsgericht Steiermark (Österrike) den 8 maj 2020 – NE mot Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

(Mål C-205/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Parter i det nationella målet

Klagande: NE

Motpart: Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

Ytterligare deltagare i rättegången: Finanzpolizei Team 91

Tolkningsfrågor

1. Utgör kravet på sanktioners proportionalitet, vilket fastställdes i artikel 20 i direktiv 2014/67/EU1 och tolkades i EU-domstolens beslut Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18)2 och Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 och C-494/19)3 , en direkt tillämplig direktivbestämmelse?

2. Om fråga 1 besvaras nekande:

Har då en nationell domstol eller förvaltningsmyndighet vid tolkning av nationell rätt i enlighet med unionsrätten tillåtelse och skyldighet att – i det fall ny nationell lagstiftning saknas – tillämpa den nationella lagstiftning som är tillämplig i det nu aktuella målet med de kriterier avseende kravet på proportionalitet som domstolen har slagit fast i beslut Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-645/18) samt Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (C-140/19, C-141/19, C-492/19, C-493/19 och C-494/19)?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 159, 2014, s. 11).

2 ECLI:EU:C:2019:1108.

3 ECLI:EU:C:2019:1103.