Appel iværksat den 24. august 2020 af Lípidos Santiga, SA til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 11. juni 2020 i sag T-561/19, Lípidos Santiga mod Kommissionen

(Sag C-402/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Lípidos Santiga, SA (ved abogado P. Muñiz Fernández)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Ophævelse af kendelsen afsagt af Retten (Fjerde Afdeling) den 11. juni 2020, Lipidos Santiga mod Kommissionen (sag T-561/19), meddelt appellanten den 12. juni 2020, for så vidt som sagen herved afvises.

Det af appellanten anlagte søgsmål fremmes til realitetsbehandling og sagen hjemvises til Retten til afgørelse vedrørende sagens realitet.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagsomkostninger i denne sag og i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Første appelanbringende: Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at appellantens situation ikke blev berørt af Den Europæiske Unions udelukkelse af biodiesel fra palmeolie fra EU-markedet.

Retten fremkom ikke en tilstrækkelig begrundelse, da den undlod at undersøge, om der er et marked for biodiesel fra palmeolie uden for REDII’s 1 bindende mål.

Retten begik en retlig fejl, da den konkluderede, at de omtvistede afgørelser ikke udløser det udtrykkelige forbud, der er indeholdt i artikel 26, stk. 2, i RED II om anvendelse af biodiesel fra palmeolie.

Retten begik en retlig fejl, da den fastslog, at appellanten, som en konsekvens af den lave ILUC-risikoundtagelse, ikke er direkte berørt af de omtvistede bestemmelser.

Andet appelanbringende: Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at medlemsstaterne har et skøn ved implementeringen af forbuddet i artikel 26, stk. 2, i RED II, som er udløst af de omtvistede bestemmelser.

Tredje appelanbringende: Rettens retlige karakterisering af de retsvirkninger for appellantens situation, som følger af de omtvistede bestemmelser, samt Rettens fortolkning og anvendelse af den direkte berøringstest, er åbenbart urigtige.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11.12.2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT 2018, L 328, s. 82).