Lípidos Santiga, SA 24. augustil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 11. juuni 2020. aasta määruse peale kohtuasjas T-561/19: Lípidos Santiga versus komisjon

(kohtuasi C-402/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Lípidos Santiga, SA (esindaja: advokaat P. Muñiz Fernández)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

Apellant palub Euroopa Kohtul:

tühistada apellandile 12. juunil 2020 kätte toimetatud Üldkohtu (neljas koda) 11. juuni 2020. aasta määrus: Lípidos Santiga vs. komisjon (kohtuasi T-561/19), osas, milles hagi peeti vastuvõetamatuks;

tunnistada hagi vastuvõetavaks ja saata asi Üldkohtule sisulise otsuse tegemiseks; ja

mõista Euroopa Komisjonilt välja käesoleva menetluse ja Üldkohtu menetluse kulud.

Väited ja peamised argumendid

Esimene väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et Euroopa Liidu otsus välistada liidu turult palmiõlil põhinev biokütus, ei mõjuta apellandi olukorda.

Jättes hindamata, kas palmiõlil põhineval biokütusel on turg väljaspool direktiivi RED II1 siduvaid eesmärke, ei ole Üldkohus enda määrust piisavalt põhjendanud.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et vaidlustatud sätted ei vallandanud RED II artikli 26 lõikes 2 sõnaselgelt toodud keeldu kasutada palmiõlil põhinevat biokütust.

Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et apellandile tekib vaid kaudne risk ja muus osas teda vaidlustatud sätted otseselt ei puuduta.

Teine väide: Üldkohus rikkus õigusnormi, kui ta leidis, et liikmesriikidel on kaalutlusõigus RED II artikli 26 lõikes 2 ette nähtud ja vaidlusaluste sätetega vallandunud keelu rakendamisel.

Kolmas väide: apellandi olukorrale vaidlustatud sätetest tulenevate mõjude õiguslik kvalifikatsioon, nagu ka otsese puutumuse kriteeriumi tõlgendus ja kohaldamine on Üldkohtu poolt ilmselgelt ekslikud.

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/2001 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (ELT 2018, L 328, lk 82).