Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 24. augustā Lípidos Santiga, SA iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-561/19 Lípidos Santiga/Komisija

(Lieta C-402/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Lípidos Santiga, SA (pārstāvis: P. Muñiz Fernández, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2020. gada 11. jūnija spriedumu lietā T-561/19 Lipidos Santiga/Komisija, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai paziņots 2020. gada 12. jūnijā, ciktāl ar to prasība ir noraidīta kā nepieņemama;

atzīt apelācijas sūdzības iesniedzējas celto prasību par pieņemamu un nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai lietas izskatīšanai pēc būtības, un

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pirmais pamats: Vispārējā tiesa ir pieļāvusi tiesību kļūdu, nospriežot, ka, Eiropas Savienībai izslēdzot no ES tirgus uz palmu eļļas bāzes ražotu biodegvielu, apelācijas sūdzības iesniedzējas situācija nebija ietekmēta.

Vispārējā tiesa, neizvērtējot, vai pastāv uz palmu eļļas bāzes ražotas biodegvielas tirgus ārpus RED II 1 paredzētajiem obligātajiem mērķiem, nav norādījusi pietiekamu pamatojumu.

Vispārējā tiesa, secinot, ka apstrīdētās tiesību normas nerada RED II 26. panta 2. punktā paredzēto tiešu aizliegumu attiecībā uz biodegvielas, kas ražota uz palmu eļļas bāzes, izmantošanu, ir pieļāvusi tiesību kļūdu.

Vispārējā tiesa, nospriežot, ka zema ILUC riska izņēmuma rezultātā apelācijas sūdzības iesniedzēja ar apstrīdētajām tiesību normām nav tieši skarta, ir pieļāvusi tiesību kļūdu.

Apelācijas sūdzības otrais pamats: Vispārējā tiesa, nospriežot, ka dalībvalstīm ir rīcības brīvība īstenot RED II 26. panta 2. punktā paredzēto aizliegumu, kura pamatā ir apstrīdētās tiesību normas, ir pieļāvusi tiesību kļūdu.

Apelācijas sūdzības trešais pamats: ietekmes uz apelācijas sūdzības iesniedzējas situāciju, ko radījušas apstrīdētās tiesību normas, juridiskā kvalifikācija, ko veikusi Vispārējā tiesa, kā arī tās veiktā tiešā skāruma pārbaudes interpretācija un piemērošana ir acīmredzami nepareiza.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV 2018, L 328, 82. lpp.).