Odwołanie od postanowienia Sądu (czwarta izba) wydanego w dniu 11 czerwca 2020 r. w sprawie T-561/19, Lípidos Santiga/Komisja, wniesione w dniu 24 sierpnia 2020 r. przez Lípidos Santiga, SA

(Sprawa C-402/20 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Lípidos Santiga, SA (przedstawiciel: P. Muñiz Fernández, abogado)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie postanowienia Sądu (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2020 r., Lipidos Santiga/Komisji (sprawa T-561/19), doręczonego wnoszącej odwołanie w dniu 12 czerwca 2020 r., w zakresie, w jakim odrzuca ono skargę jako niedopuszczalną;

uznanie skargi wniesionej przez wnoszącą odwołanie za dopuszczalną i przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania co do istoty; oraz

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami niniejszego postępowania oraz postępowania przed Sądem.

Zarzuty i główne argumenty

Pierwszy zarzut odwołania: Sąd naruszył prawo, uznając, że na sytuację wnoszącej odwołanie nie ma wpływu wykluczenie przez Unię Europejską biopaliwa z oleju palmowego z rynku UE.

A.    Nie zbadawszy, czy istnieje rynek biopaliwa z oleju palmowego poza obowiązkowymi celami RED II1 , Sąd uchybił obowiązkowi przedstawienia wystarczającego uzasadnienia.

B.    Sąd naruszył prawo, stwierdzając, że zaskarżone przepisy nie powodują wyraźnego zakazu wynikającego z art. 26 ust. 2 RED II dotyczącego stosowania biopaliwa z oleju palmowego.

C.    Sąd naruszył prawo uznając, że zaskarżone przepisy nie mają bezpośredniego wpływu na wnoszącą odwołanie ze względu na wyjątek niskiego ryzyka pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Drugi zarzut odwołania: Sąd naruszył prawo, uznając, że państwa członkowskie dysponują zakresem swobodnego uznania przy wprowadzaniu w życie zakazu określonego w art. 26 ust. 2 RED II, który wynika z zaskarżonych przepisów.

Trzeci zarzut odwołania: Dokonana przez Sąd kwalifikacja prawna skutków zaskarżonych przepisów dla sytuacji wnoszącej odwołanie, jak również wykładnia i zastosowanie kryterium bezpośredniego oddziaływania, są oczywiście błędne.

____________

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. 2018, L 328, s. 82).