Överklagande ingett den 24 augusti 2020 av Lípidos Santiga, SA av det beslut som tribunalen (fjärde) meddelade den 11 juni 2020 i mål T-561/19, Lípidos Santiga mot kommissionen

(Mål C-402/20 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Lípidos Santiga SA (ombud: P. Muñiz Fernández, abogado)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen (fjärde avdelningen) den 11 juni 2020, Lipidos Santiga mot kommissionen (mål T-561/19), vilken delgavs klaganden den 12 juni 2020, i den del talan avvisades,

förklara att överklagandet kan upptas till sakprövning och återförvisa målet till tribunalen för avgörande, samt

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande och i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

Första grunden för överklagandet: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att klagandens position inte påverkas av Europeiska unionens beslut att utesluta palmoljebaserade biobränslen från EU-marknaden.

Genom att underlåta att undersöka huruvida det finns en marknad för palmoljebaserade biobränslen utanför de obligatoriska målen enligt det andra direktivet har tribunalen underlåtit att ange en tillräcklig motivering.

Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att de omtvistade bestämmelserna inte aktiverar det uttryckliga förbud som anges i artikel 26.2 i det andra direktivet1 avseende användning av palmoljebaserade biobränslen.

Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att klaganden, på grund av undantaget för biodrivmedel med låg risk för indirekt ändring av markanvändning, inte är direkt berörd av de omtvistade bestämmelserna.

Andra grunden för överklagandet: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anse att medlemsstaterna har ett utrymme för eget skön vad avser hur de genomför det i artikel 26.2 i det andra direktivet föreskrivna förbud som aktiveras genom de omtvistade bestämmelserna.

Tredje grunden för överklagandet: Tribunalens rättsliga bedömning av hur klagandens situation påverkas av de omtvistade bestämmelserna och tribunalens tolkning och tillämpning av kriteriet för att någon ska anses vara direkt berörd, är uppenbart oriktig.

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 2009, s. 16).