Apelācijas sūdzība, ko 2020. gada 11. maijā Gamma-A SIA iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2020. gada 12. marta spriedumu lietā T-353/19 Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss

(Lieta C-200/20 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Gamma-A SIA (pārstāvis: M. Liguts, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2020. gada 3. septembra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________