Преюдициално запитване от Bundesgerichtshof (Германия), постъпило на 15 юли 2020 г. — Facebook Ireland Limited/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Дело C-319/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия)

Страни в главното производство

Жалбоподател в ревизионното производство: Facebook Ireland Limited

Ответник в ревизионното производство: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Преюдициален въпрос

Допускат ли разпоредбите на глава VIII от Регламент (ЕС) 2016/6791 , и по-специално тези на член 80, параграфи 1 и 2 и на член 84, параграф 1, национална правна уредба, която — наред с правомощията за намеса на надзорните органи, компетентни за наблюдението и прилагането на Регламента, и възможностите за правна защита на субектите на данните — предоставя, от една страна, на конкуренти, и от друга страна, на определени от националното право сдружения, структури и камари правомощие да предявяват граждански искове при нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 — без оглед на конкретно нарушение на права на определени субекти на данни и без възложен от субект на данни мандат — на основание на забраната за нелоялни търговски практики, нарушение на закон за защита на потребителите или забраната да се използват недействителни общи търговски условия?

____________

1     Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).