Жалба, подадена на 1 септември 2020 г. от Danilo Poggiolini срещу определението, постановено от Общия съд (осми състав) на 3 юли 2020 г. по съединени дела T-347/19 и T-348/19, Enrico Falqui и Danilo Poggiolini/Европейски парламент

(Дело C-408/20 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Danilo Poggiolini (представители: F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino, avvocati)

Друга страна в производството: Европейски парламент

Искания на жалбоподателя

да се обяви за допустимо искането на Poggiolini за отмяна на известие D(2019) 14435 от 11 април 2019 г. на Генерална дирекция „Финанси“ на Европейския парламент и за отмяна на известие D309419 от 8 юли 2019 г. на началника на отдела за възнагражденията и социалните права на членовете на Европейския парламент, Дирекция за финансови и социални права на членовете на Европейския парламент, Генерална дирекция „Финанси“; впоследствие да се отменят посочените известия или да се върне делото на Общия съд на Европейския съюз за съответно произнасяне,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски в настоящия етап и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага три основания в подкрепа на жалбата за отмяна на определение № 951576 от 3 юли 2020 г., постановено от Общия съд на Европейския съюз, осми състав, по дело T-348/19, по-специално:

основанието във връзка с просрочването, с оглед на двумесечния срок, определен в член 81 във връзка с член 130, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд, на възражението, с което Европейският парламент изтъква недопустимостта на жалбата на Poggiolini пред Общия съд, и свързано с приложимостта към подаването чрез системата e-Curia на разпоредбата на член 60 от Процедурния правилник на Общия съд, съгласно който „[п]роцесуалните срокове се считат за удължени еднократно с десетдневен срок поради отдалеченост“,

основанието, свързано с възможността за обжалване на известие № D(2019) 14435 от 11 април 2019 г. на Генерална дирекция „Финанси“ на Европейския парламент, тъй като произвежда действие незабавно и съответно искането за негова отмяна е допустимо,

основанието, свързано с допустимостта на искането за отмяна на известие D309419 от 8 юли 2019 г. на началника на отдела за възнагражденията и социалните права на членовете на Европейския парламент, Дирекция за финансови и социални права на членовете на Европейския парламент, Генерална дирекция „Финанси“, изложено в изявлението за изменение на жалбата по член 86 от Процедурния правилник на Общия съд, и свързано с необходимостта, ако са изпълнени всички необходими условия, това изявление да се преобразува в жалба.

Жалбоподателят сочи още три основания във връзка с незаконосъобразността на известие D(2019) 14435 от 11 април 2019 г. и на известие D309419 от 8 юли 2019 г., по-специално:

основанието във връзка с нарушение на решението на Бюрото на Европейския парламент от 19 май 2008 година и от 9 юли 2008 година за установяване на мерки по прилагане на устава на членовете на Европейския парламент,

основанието във връзка с пропуск от страна на Европейския парламент да не приложи невалидна национална правна уредба (въведената с решение № 14/2018 на Ufficio di presidenza della Camera dei deputati italiana (Бюро на председателството на камарата на депутатите, Италия),

основанието във връзка с незаконосъобразно прилагане от страна на Европейския парламент на национална правна уредба, противоречаща на основните принципи на правния ред на Съюза и in primis, на принципа на защита на оправданите правни очаквания, и свързано с нарушаване на принципа на предимството на правото на Съюза.

____________