Αναίρεση που άσκησε την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ο Danilo Poggiolini κατά της διάταξης που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) στις 3 Ιουλίου 2020 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-347/19 και T-348/19, Enrico Falqui και Danilo Poggiolini κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Υπόθεση C-408/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Αναιρεσείων: Danilo Poggiolini (εκπρόσωποι: F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino, avvocati)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αιτήματα

Ο αναιρεσείων ζητεί από το Δικαστήριο:

να δεχτεί το αίτημα του D. Poggiolini περί ακυρώσεως του σημειώματος D(2019) 14435 της 11ης Απριλίου 2019, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και το αίτημα περί ακυρώσεως του σημειώματος D309419 της 8ης Ιουλίου 2019, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών –Διεύθυνση Οικονομικών και Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Βουλευτών- Μονάδα Αποζημιώσεων και Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Βουλευτών – Προϊστάμενος Μονάδας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και, ως εκ τούτου, να ακυρώσει τα ως άνω σημειώματα και να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαδικασίας και της διαδικασία που διεξήχθη ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Ο αναιρεσείων προβάλλει τρεις λόγους προς στήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως της διάταξης 951576 της 3ης Ιουλίου 2020, που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όγδοο τμήμα, στην υπόθεση T-348/19, και ειδικότερα:

λόγο που αφορά την εκπρόθεσμη, σε σχέση με την προθεσμία δύο μηνών που ορίζεται από το άρθρο 81 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 130, παράγραφος 1, προβολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένστασης απαραδέκτου της ασκηθείσας από τον D. Poggiolini προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, και από την εφαρμογή του άρθρου 60 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου όσον αφορά τις καταθέσεις εγγράφων που πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος e-Curia δυνάμει του οποίου «οι δικονομικές προθεσμίες παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως κατά δέκα ημέρες κατ’ αποκοπή»·

λόγο που αφορά τη μη δυνατότητα προσβολής του σημειώματος D(2019) 14435 της 11ης Απριλίου 2019 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθόσον το σημείωμα αυτό παράγει άμεσα αποτελέσματα, και την επακόλουθη αποδοχή του αιτήματος ακυρώσεως αυτού·

λόγο που αφορά το παραδεκτό του αιτήματος ακυρώσεως του σημειώματος D309419 της 8ης Ιουλίου 2019 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών –Διεύθυνση Οικονομικών και Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Βουλευτών- Μονάδα Αποζημιώσεων και Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Βουλευτών – Προϊστάμενος Μονάδας, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο υποβλήθηκε με το υπόμνημα προσαρμογής των αιτημάτων, που προβλέπεται στο άρθρο 86 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και την ανάγκη, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, να τραπεί το εν λόγω υπόμνημα σε προσφυγή ακυρώσεως.

Ο αναιρεσείων προβάλλει τρεις ακόμη λόγους που αφορούν έλλειψη νομιμότητας του σημειώματος D(2019) 14435 της 11ης Απριλίου 2019 και του σημειώματος D309419 της 8ης Ιουλίου 2019, και ειδικότερα:

λόγο σχετικά με παράβαση της απόφασης του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Μαΐου και της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με Μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

λόγο που αντλείται από το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέλειψε να μην εφαρμόσει άκυρη εθνική ρύθμιση (εισαχθείσα με την 14/2018 απόφαση του Προεδρείου του Ιταλικού Κοινοβουλίου)·

λόγο σχετικά με τη μη σύννομη εφαρμογή, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εθνικής ρύθμισης που αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της ένωσης και, in primis, στην αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, και σχετικά με την παραβίαση της αρχής υπεροχής του δικαίου της Ένωσης.

____________