Danilo Poggiolini 1. septembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 3. juuli 2020. aasta määruse peale liidetud kohtuasjades T-347/19 ja T-348/19: Enrico Falqui ja Danilo Poggiolini versus Euroopa Parlament

(kohtuasi C-408/20 P)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Apellant: Danilo Poggiolini (esindajad: advokaadid F. Sorrentino, A. Sandulli, B. Cimino)

Teine menetlusosaline: Euroopa Parlament

Apellandi nõuded

Tunnistada vastuvõetavaks D. Poggiolini esitatud nõue tühistada Euroopa Parlamendi finantsküsimuste peadirektoraadi 11. aprilli 2019. aasta teatis nr D(2019) 14435 ja finantsküsimuste peadirektoraadi parlamendiliikmete rahaliste ja sotsiaalsete õiguste direktoraadi teise osakonna juhataja 8. juuli 2019. aasta teatis nr D309419; sellest tulenevalt tühistada need teatised või saata kohtuasi uueks arutamiseks ja otsuse tegemiseks tagasi Euroopa Liidu Üldkohtule.

Mõista käesolevas menetluses ja Üldkohtu menetluses tekkinud kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant palub tühistada 3. juuli 2020. aasta kohtumääruse nr 951576, mille Euroopa Liidu Üldkohtu kaheksas koda tegi kohtuasjas T-348/19; apellant põhjendab oma nõuet kolme väitega, mille kohaselt:

Euroopa Parlament esitas Üldkohtu kodukorra artiklis 81 koostoimes artikli 130 lõikega 1 kehtestatud kahekuulist tähtaega arvestades hilinenult vastuväite, mille kohaselt D. Poggiolini hagi Üldkohtule on vastuvõetamatu, ja mis puudutas Üldkohtu kodukorra artiklis 60 sätestatu – „menetlustähtaegu pikendatakse seoses vahemaadega kümne päeva võrra“ – kohaldatavust e-Curia kaudu esitatud dokumentide suhtes;

Euroopa Parlamendi finantsküsimuste peadirektoraadi 11. aprilli 2019. aasta teatis nr D(2019) 14435 oli vaidlustatav akt, sest see tõi koheselt kaasa õiguslikke tagajärgi, ja sellest tulenevalt oli kohtule esitatud nõue see akt tühistada vastuvõetav;

Euroopa Parlamendi finantsküsimuste peadirektoraadi parlamendiliikmete rahaliste ja sotsiaalsete õiguste direktoraadi teise osakonna juhataja 8. juuli 2019. aasta teatise nr D309419 tühistamise nõue, mis oli esitatud Üldkohtu kodukorra artikli 86 kohases hagiavalduse muutmisavalduses ja puudutas vajadust nõuete täidetuse korral muuta see muutmisavaldus hagiavalduseks, oli vastuvõetav.

Apellant esitab veel kolm väidet, mille kohaselt 11. aprilli 2019. aasta teatis D(2019) 14435 ja 8. juuli 2019. aasta teatis on õigusvastased, väites järgmist:

rikuti Euroopa Parlamendi juhatuse 2008. aasta 19. mai ja 9. juuli otsust Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete kohta;

Euroopa Parlament ei jätnud kohaldamata õigusvastaseid riigisiseseid norme (Itaalia Saadikutekoja otsus nr 14/2018);

Euroopa Parlament kohaldas õigusvastaselt riigisiseseid norme, mis on vastuolus liidu õiguskorra aluspõhimõtetega ja, in primis, õiguspärase ootuse kaitse põhimõttega, ning et rikuti liidu õiguse esimuse põhimõtet.

____________