Odwołanie od postanowienia Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 3 lipca 2020 r. w sprawach połączonych T-347/19 i T-348/19, Enrico Falqui i Danilo Poggiolini / Parlament Europejski, wniesione w dniu 1 września 2020 r. przez Danila Poggioliniego

(Sprawa C-408/20 P)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Danilo Poggiolini (przedstawiciele: adwokaci F. Sorrentino, A. Sandulli i B. Cimino)

Druga strona postępowania: Parlament Europejski

Żądania wnoszącego odwołanie

stwierdzenie dopuszczalności wniesionej przez D. Poggioliniego skargi o stwierdzenie nieważności noty Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Parlamentu Europejskiego nr D(2019) 14435 z dnia 11 kwietnia 2019 r. oraz skargi o stwierdzenie nieważności noty Dyrekcji Generalnej ds. Finansów – Dyrekcji ds. Uprawnień Finansowych i Socjalnych Posłów – Działu Wynagrodzeń i Uprawnień Socjalnych Posłów – kierownika wydziału Parlamentu Europejskiego nr D309419 z dnia 8 lipca 2019 r.; i następnie stwierdzenie nieważności owych not, względnie przekazanie sprawy Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpatrzenia;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami niniejszego postępowania oraz kosztami postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji Unii Europejskiej

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie żądania uchylenia postanowienia z dnia 3 lipca 2020 r., Falqui i Poggiolini/Parlament (T-347/19 i T-348/19, nieopublikowanego, EU:T:2020:303) wydanego przez Sąd Unii Europejskiej (ósma izba) wnoszący odwołanie podnosi trzy zarzuty, a mianowicie:

zarzut dotyczący opóźnienia zarzutu podniesionego przez Parlament Europejski dotyczącego niedopuszczalności skargi wniesionej przez A. Poggioliniego do Sądu w stosunku do terminu dwóch miesięcy przewidzianego w przepisach art. 81 w związku z art. 130 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem, oraz dotyczący zastosowania do składania dokumentów za pośrednictwem systemu e-Curia art. 60 regulaminu postępowania przed Sądem, zgodnie z którym „terminy procesowe przedłuża się o dziesięciodniowy termin uwzględniający odległość”;

zarzut dotyczący zaskarżalności noty Dyrekcji Generalnej ds. Finansów Parlamentu Europejskiego nr D(2019) 14435 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w zakresie, w jakim ma ona skutek natychmiastowy, oraz w związku z tym zarzut dotyczący dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności tej noty;

zarzut dotyczący dopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności noty Dyrekcji Generalnej ds. Finansów – Dyrekcji ds. Uprawnień Finansowych i Socjalnych Posłów – Działu Wynagrodzeń i Uprawnień Socjalnych Posłów – kierownika wydziału Parlamentu Europejskiego nr D309419, sporządzonej wraz z wnioskiem o dostosowanie skargi, o którym mowa w art. 86 regulaminu postępowania przed Sądem w związku z koniecznością przekształcenia tego wniosku w skargę, jako że spełnione zostały wszystkie wymogi w tym zakresie;

Strona skarżąca podnosi trzy dalsze zarzuty dotyczące niezgodności z prawem noty D(2019) 14435 z dnia 11 kwietnia 2019 r. i noty D309419 z dnia 8 lipca 2019 r., w szczególności:

zarzut dotyczący naruszenia decyzji Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja i 9 lipca 2008 r. ustanawiającej przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego;

zarzut dotyczący zaniechania przez Parlament Europejski odstąpienia od zastosowania nieważnego przepisu krajowego (wprowadzonego na mocy postanowienia Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana [prezydium włoskiego parlamentu] nr 14/2018);

zarzut dotyczący niezgodnego z prawem zastosowania przez Parlament Europejski ustawodawstwa krajowego, które jest sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Unii oraz, in primis, z zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań, a także dotyczący naruszenia zasady pierwszeństwa prawa Unii.

____________