Жалба, подадена на 11 септември 2020 г. от Solar Ileias Bompaina AE срещу определението, постановено от Общия съд (втори състав) на 3 юли 2020 г. по дело T-143/19, Solar Ileias Bompainа/Комисия

(Дело C-429/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Solar Ileias Bompaina AE (представители: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното определение;

да приеме жалбата за допустима и да върне делото за ново разглеждане от Общия съд.

Основания и основни доводи

В жалбата са посочени две основания.

Първо, Общият съд допуснал грешка в правния анализ на фактите по жалбата на жалбоподателя, като не взел предвид изложеното в нея, въпреки че отлично го разбирал.

Второ, Общият съд приложил неправилен стандарт на доказване.

____________