Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2020 Solar Ileias Bompaina AE proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 3. července 2020 ve věci T-143/19, Solar Ileias Bompaina v. Komise

(Věc C-429/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Solar Ileias Bompaina AE (zástupci: A. Metaxas, dikigoros, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

    zrušil napadené usnesení;

určil, že žaloba je přípustná a vrátil věc zpět Tribunálu.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Kasační opravný prostředek je založen na dvou důvodech.

Zaprvé Tribunál provedl nesprávnou právní analýzu skutečností, které jsou základem žaloby, což vyplývá z toho, že Tribunál nezohlednil obsah stížnosti podané navrhovatelkou, přestože tomuto obsahu dokonale porozuměl.

Zadruhé Tribunál použil stejně chybný způsob dokazování.

____________