Appel iværksat den 11. september 2020 af Solar Ileias Bompaina AE til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 3. juli 2020 i sag T-143/19, Solar Ileias Bompaina mod Kommissionen

(Sag C-429/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Solar Ileias Bompaina AE (ved dikigoros A. Metaxas og Rechtsanwalt A. Bartosch)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede kendelse ophæves.

Sagen antages til realitetsbehandling og hjemvises til Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellen støttes på to anbringender.

For det første foretog Retten en urigtig retlig bedømmelse af de faktiske omstændigheder, der lå til grund for søgsmålet, hvilket skyldtes, at Retten så bort fra indholdet af den af appellanten indgivne klage, på trods af at den fuldt ud havde forstået dette indhold.

For det andet anvendte Retten et ligeledes urigtigt beviskrav.

____________