Αναίρεση που άσκησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2020 η Solar Ηλείας Μπόμπαινα AE κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 3 Ιουλίου 2020 στην υπόθεση T-143/19, Solar Ηλείας Μπόμπαινα κατά Επιτροπής

(Υπόθεση C-429/20 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Solar Ηλείας Μπόμπαινα AE (εκπρόσωποι: Α. Μεταξάς, δικηγόρος, A. Bartosch, Rechtsanwalt)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση·

να κρίνει παραδεκτή την προσφυγή και να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Η αίτηση αναιρέσεως στηρίζεται σε δύο λόγους.

Πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο προέβη σε εσφαλμένη νομική εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών στα οποία στηρίζεται η προσφυγή, με αποτέλεσμα να μη λάβει υπόψη το περιεχόμενο της καταγγελίας της νυν αναιρεσείουσας, μολονότι το είχε πλήρως κατανοήσει.

Δεύτερον, το Γενικό Δικαστήριο εφάρμοσε μέτρο απόδειξης το οποίο ήταν ομοίως εσφαλμένο.

____________